ÁSZF

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) szabályozza a www.tancoljotthon.hu honlapnak (a továbbiakban Honlap/weboldal), annak összes funkciójának és szolgáltatásának – ideértve az ott fellelhető bármely termék, szoftver használatát – (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. A Honlap üzemeltetője jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

Szolgáltató adatai

A Honlap üzemeltetője:

Cégnév: Szádvári Zoltán e.v.

Székhely: 9700 Szombathely, Szeben u. 9. 

Nyilvántartási szám: 54634653

Adószám: 55894087-1-38

Telefonszám: +36-70/6763715

Email: info@reggaetondance-hu

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi

1. Általános rendelkezések:

1.1. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó magára nézve irányadónak és kötelező érvényűnek fogadja el jelen Felhasználási Feltételeket. A Honlap használata érdekében történő regisztrációval a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A regisztrációval a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásokat Felhasználóra nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

1.3. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata. 

1.4. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használatából adódó károkért. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

1.5. A Szolgáltatást természetes személy veheti igénybe, kizárólag saját felelősségre. Bármilyen egészségügyi probléma, kérdés esetén javasoljuk, hogy Felhasználó kérjen orvosi szakvéleményt a gyakorlatok megkezdése előtt. A gyakorlatok végzése során bárminemű fájdalom, rosszullét esetén azonnal függessze fel azokat, és kérjen orvosi segítséget. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért.

1.6. A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2. Regisztráció, vásárlás

2.1. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.2. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap üzemeltetője, mint adatkezelő személyes adataidat a szerződésben meghatározottak szerint kezelje, továbbítsa, feldolgozza. Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján, annak megfelelően történik. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a regisztrációnak feltétele a szerződésben meghatározott adatok megadása. A kezelendő adatok köre: a regisztráció során megadott Név, Születési idő, Állampolgárság, Nem, e-mail cím, telefonszám, illetve vásárlás esetén a számlázási név, cím, adószám (a továbbiakban Adat).

 A fent megjelölt személyes adatai kezelésének célja részben a honlap használata, részben a Honlap üzemeltetőjének szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából kerül sor.

 A fenti adatkezeléshez a regisztrációval kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelést bármikor megtilthatja. Az adatokat a Honlap üzemeltetője törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy így rendelkezik. 

2.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

2.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. Megvásárolható szolgáltatások

3.1. A Felhasználó díj ellenében hozzáférést szerezhet az általa kiválasztott Szolgáltatás -táncóra, edzés, tanfolyam csomag stb. – időszakos, részletes vagy teljes tartalmához. 

3.2. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák az áfát. 

3.3. Lehetőség van egyes órákra előfizetni, vagy tanfolyam csomagokra kedvezményesen előfizetést vásárolni. 

3.4. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását. 

3.5.. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató/Edző nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

3.7. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

4.  Fizetés

4.1. A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

4.2 A Felhasználó a díjat a Szolgáltató. által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz (Szolgáltató) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.3 Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, a Szolgáltató megtagadhatja,  azonnal felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. 

4.4. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.

4.5. Felhasználó e-mail-ben a regisztráció és a vásárlási megrendelés elküldését követően is visszaigazolást kap. A regisztráció/a vásárlási megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A Szolgáltatás tartalma

5.1. A Weboldalon feltüntetett Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználó igényeinek megfelelően személyre szabható. A Felhasználónak lehetősége van kiválasztania hogy mely táncórákon/edzéseken szeretne részt venni, illetve mely táncórákhoz/edzésekhez kíván hozzáférést vásárolni. A kiválasztott szolgáltatások ára ezen szempontoknak megfelelően kerül meghatározásra, és a Felhasználó számára a vásárlás véglegesítése előtt a kosárban tételesen feltüntetésre.

5.2. A befizetések feldolgozása folyamatosan történik. A sikeres befizetés után azonnal elérhető a szolgáltatás.

6. Felelősség, szerződésszegés

6.1. A jelen ÁSZF szabályainak megszegése első alkalommal figyelmeztetéssel, második alkalommal kizárással jár. Ilyen esetben a Felhasználó által befizetett díj nem követelhető vissza, azt Szolgáltató kötbérként érvényesíti Felhasználóval szemben. Kizárás esetén a Felhasználó visszavonhatatlanul elveszíti hozzáférését a korábban megvásárolt szolgáltatásokhoz.

6.2. Szolgáltató kizárja a felelősségét:

  • a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért; 
  • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; • egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior) 
  •  a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért

6.3. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértés/szerződésszegés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

6.4. A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

6.5.  A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet.

7. Elállás

7.1. Szolgáltatás visszamondására, pénzbefizetés visszautalására nincs lehetőség.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. elektronikus úton nyújtott edzések, edzői felület biztosítása) tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

7.2. A regisztráció törlésével a Honlap üzemeltetője és a Felhasználó között lévő szerződés megszűnik, Felhasználó elveszíti hozzáférését a korábban megvásárolt tartalmakhoz.

7.3. A Honlap üzemeltetője jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Honlap üzemeltetője jogosult felmerült kárának megtérítését követelni.

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem tanúsíthat jogellenes magatartást. Jogellenes magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, amely akár a Szolgáltatás nyújtásának, akár a Szolgáltatás igénybevételének helyén:

– szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg,

– harmadik személy szerzői jogát sérti,

– harmadik személy személyhez fűződő jogát sérti,

– a Honlap üzemeltetőjének, bármely alvállalkozójának, alkalmazottjának a Honlappal kapcsolatos bármely szerzői jogát sérti,

– a Honlap bármely tartalmának, elemének – ideértve az esetleges reklámokat is – a Honlap üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése, módosítása, feldolgozása, visszafejtése, többszörözése, előállítása, terjesztése, sugárzása, közvetítése, bármely más módon történő megjelenítése, értékesítése, licencbe adása, vagy bármely más módon történő felhasználása,

– a Honlappal kapcsolatban elkövetett engedély nélküli számítógépes behatolás, vírusok és más kártékony számítógépes programok feltöltése.

Amennyiben a Honlap üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy Felhasználó jogellenes magatartást tanúsít, illetve ennek gyanúját észleli, jogosult a Honlap használatától eltiltani. Az eltiltás következtében elszenvedett bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

Felhasználót a jogellenes magatartással okozott bármilyen jellegű kárért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség terhel. Az ilyen magatartásokkal összefüggésben a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben jogellenes magatartással kapcsolatban a Honlap üzemeltetőjét bármilyen hatóság vagy bíróság kártérítés vagy bírság, büntetés stb. megfizetésére kötelezi, Felhasználó köteles a Honlap üzemeltetője számára megfelelő kártérítést nyújtani.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy az edzésen a saját felelősségére vesz részt.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

8.6. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. 

8.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt. 

8.8. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult módosítani a díjakat és a jelen Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseit.

8.9 A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.10. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

8.11. A felhasználó a 7.10. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

9. Panaszkezelés

9.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést/előfizetést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

9.2. Felhasználó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3. c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

  1. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
  2. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

10. Szerzői jogok

10.1. Tilos a tancoljotthon.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe, azt más számára hozzáférhetővé nem teheti, vagyonszerzés céljából nem hasznosíthatja, nem oktathatja, esetleges saját órái/edzései során nem használhatja fel semmilyen részletét, semmilyen formában, különös tekintettel – de nem kizárólagosan – az oktatási módszerekre, koreográfiákra.

10.3 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.