Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a ReggaetonDance Tánciskola, mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://tancoljotthon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az Adatkezelő adatai

2.1 Az Adatkezelő cégadatai

Név: Szádvári Zoltán e.v.
Székhely: 9700 Szombathely, Szeben u. 9.
Nyilvántartási szám: 54634653
Adószám: 55894087-1-38
Telefonszám: +36-70/6763715
Email: [email protected]

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

Email: [email protected]

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Szádvári Zoltán
Telefonszám: +36706763715
Email cím: [email protected]

3. Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

 • Vezeték és keresztnév (becenév). Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez, a
  regisztrációhoz, az azonosításhoz szükséges.
 • Email cím. Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés.
 • Értesítési telefonszám. Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás
 • Jelszó. Adatkezelés célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az [email protected] címen tudja érintett kezdeményezni.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létrehozni.

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 • Vezeték és keresztnév (becenév). Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez, a
  regisztrációhoz, az azonosításhoz szükséges.
 • Email cím. Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés.
 • Értesítési telefonszám. Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás
 • Jelszó. Adatkezelés célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 • Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó
  díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja: megrendelés teljesítése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges
Az adatkezelésben kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, cím, dátum, IP cím, , számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az [email protected] címen tudja érintett kezdeményezni.

3.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • Vezeték és keresztnév (becenév). Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez, az azonosításhoz szükséges.
 • Email cím. Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés.
 • Értesítési telefonszám. Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása, egyéb kérések teljesítése nem lehetséges
Az adatkezelésben kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az [email protected] címen tudja érintett kezdeményezni.

3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 • Név, e-mail cím: Adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.
 • Feliratkozás időpontja: Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása
 • IP cím: Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
akciókról, új funkciókról stb
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: hirlevél, akciós ajánlatok, kuponok küldése nem lehetséges
Az adatkezelésben kezelt adatok: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja, IP cím
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről az üzenetben található linkre kattintva.

3.5 Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

 • Vezeték és keresztnév (becenév). Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez, a
  regisztrációhoz, az azonosításhoz szükséges.
 • Email cím. Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés.
 • Értesítési telefonszám. Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás
 • Jelszó. Adatkezelés célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 • Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó
  díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja: megrendelés teljesítése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges
Az adatkezelésben kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, cím, dátum, IP cím, , számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az [email protected] címen tudja érintett kezdeményezni.

3.6 Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.
Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges
Az adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

3.7 Böngésző Süti – Cookie

3.7.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatkezelés célja: statisztika, a felhasználói élmény javítása
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: amennyiben felhasználó a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait
nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy
weboldalunk többé nem használható teljes egészében.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont 
A sütik lejárati ideje: sütinként eltérő

3.7.2 Munkamenet sütik – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: az egyes munkamenetek azonosítása

az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználói élmény csökkense, bizonyos esetekben a weboldal használhatatlanná válása
Az adatkezelésben kezelt adatok: A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.
A sütik lejárati ideje: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

3.7.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja: látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal egyes funkciói használhatatlanná válhatnak.
Az adatkezelésben kezelt adatok: A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.
A sütik lejárati ideje: 1-2 hónap

3.7.4 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.


4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.
A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.
Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő központi telephelye Cégnév Cím Rövid leírás
Adatkezelő fióktelepe Szádvári Zoltán e.v. 9700 Szombathely, Szeben u. 9. A tánciskola üzemeltetője
Hosting szolgáltató Kinsta Ltd 8605 Santa Monica Blvd #92581, West Hollywood, CA 90069, USA A Sensei tanfolyamkezelő rendszer tárhelyszolgáltatója

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,
 • fizikai biztonsági,
 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

Cégnév Cím Tevékenység Szerepkör Átadott adatok köre
MailChimp 675 Ponce de leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA Hírlevél szolgáltató Adatfeldolgozó Hírlevélszolgáltatáshoz küldött adatok (ügyfél neve, e-mail címe, stb)
Reklen Kft 7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 39/B Honlap bérlés, üzemeltetés Adatfeldolgozó Sensei tanfolyamkezelő weboldalának összes tartalmi adata
Kinsta Ltd Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, West SussexRH194LZ, UK Tárhelyszolgáltatás Adatfeldolgozó Sensei tanfolyamkezelő weboldalának összes tartalmi adata
Zapier, Inc. 243 Buena Vista Avenue Suite 508 Sunnyvale, CA 94086 USA API szolgáltató Adatfeldolgozó Külső szolgáltatókkal való API-n keresztüli összeköttetésen keresztül küldött adatok.
SalesAutopilot Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5 Hírlevél szolgáltató Adatfeldolgozó Hírlevélszolgáltatáshoz küldött adatok (ügyfél neve, e-mail címe, stb)
Barion H-1117, Budapest, Infopark sétány 1. Online fizetési szolgáltató Adatfeldolgozó Vásárlás adatai (vásárló neve, címe, email címe, stb.)
Számlázz.hu KBOSS.hu Kft.
Honlap:
https//www.szamlazz.hu
Email: [email protected]
Telefon: 06 30 35 44 789
Számlázás Adatfeldolgozó Számlázáshoz kapcsolódó adatok (vásárló neve, címe, stb.)

7. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3 pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.